Lợi nhuận TB hiện tại: -0.71%
Lợi nhuận TB cao nhất: -0.06%
Tỉ lệ thắng: 16.67%
Số ngày nắm giữ trung bình: 18.75 ngày