Lợi nhuận TB hiện tại: -1.45%
Lợi nhuận TB cao nhất: 0.14%
Tỉ lệ thắng: 13.33%
Số ngày nắm giữ trung bình: 13.4 ngày