Lợi nhuận TB hiện tại: -0.91%
Lợi nhuận TB cao nhất: -0.66%
Tỉ lệ thắng: 50%
Số ngày nắm giữ trung bình: 37.5 ngày